Bodemgezondheid

Een gezonde bodem is een onlosmakelijk onderdeel van de natuur en onze welvaart.

Voor een gezonde bodem en een goede gewasopbrengst is de bodembiologie essentieel. Met dit project voeren we bodemanalyses uit zodat agrariërs inzicht krijgen in de gezondheid van hun bodem en de bodembiologie nog verder kunnen verhogen. De uitslagen van dit onderzoek dienen als input voor de pijler Benutting van reststromen.

Christiaan Kapper

Partners: Agrifirm, Cosun, Avebe, FrieslandCampina, LTO Noord

Opgave: Benutting van reststromen

Een gezonde bodem is een onlosmakelijk onderdeel van de natuur, onze welvaart en van een gezond productiesysteem. De wereldbevolking groeit en daarmee de behoefte aan goede voeding en voedingsstoffen. De voedingsstoffen die we tot ons nemen onttrekken we via planten uit de bodem. Daarbij heeft een plant voedingstoffen en een gezonde bodembiologie nodig. Daarom is het zaak die voedingsstoffen ook weer op een goede manier terug te geven en een gezonde bodem te stimuleren. Hoe gaat het inzetten van bodembiologie voor voedselproductie in zijn werk en wat is de impact daarvan op de voedselproductie? Dat vraagt om een andere benadering van de landbouw en daarmee de agrariër. Daarbij is er ook geen ‘one size fits all’ oplossing want elke bodem en grondsoort vraagt om andere, passende oplossingen.

Plantaardige kunstmest

Projectleider Christiaan Kapper: “Een ding is wel zeker, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen, komt steeds meer onder druk te staan. Hoe kunnen we met kennis, onderzoek en pilots bijdragen aan het landbouwsysteem van de toekomst waar bodemgezondheid een kritische spilfunctie heeft? En waar waardevolle – vanuit het perspectief van de bodem, het bedrijf en de agrariër - bodemverbeteraars en kunstmestvervangers vanuit plantaardige reststromen en mest beschikbaar zijn? Zonder de vraag en het vertrouwen van(uit) de primaire sector naar deze producten komt er geen (mineralen)kringloop tot stand.

Christiaan Kapper

Daarom willen wij onder het motto: ‘met, voor en door agrariërs’ een project uitvoeren. In dit project onderzoeken we samen met bodemvitaliteitexperts via praktijkstudies de huidige staat en behoefte van de bodem om de bodembiologie in kaart te brengen en gaan wij onderzoeken of het haalbaar is om opschaling te realiseren via enkele geselecteerde bodemmeetmethodes voor specifieke bedrijfssituaties.”

Gezondheid bodem spilfunctie toekomst agrarische sector

Het haalbaarheidsproject bestaat uit 2 stappen:

  1. Webinar: Tijdens een webinar deelden we kennis over bodemgezondheid in de praktijk en kwamen er verschillende bodemvitaliteitexperts aan het woord om kennis te delen over het verhogen van de bodemvitaliteit onder aanwezige agrarische ondernemers. Ook werd aangegeven welke eigenschappen de grond moet hebben om als potentieel kansrijk te worden aangemerkt. Bekijk hier het hele webinar over bodembiologie terug.
  2. Haalbaarheidsonderzoek: Op de percelen van 15-30 agrariërs toetsen we vervolgens de huidige staat van de bodembiologie. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek leveren waardevolle input voor het project verwerken van reststromen en mogelijk ook voor de teelt van alternatieve eiwitgewassen. De gezondheid van de bodem vervult een spilfunctie in zowel de kosten als de opbrengsten, maar zeker ook in de toekomstbestendigheid van de gehele agrarische sector.

Een gezonde bodem is cruciaal voor de toekomst van de landbouw. Met dit project wordt samen met partijen uit de primaire sector gewerkt aan het ontwikkelen van mogelijke potentiële producten die uit reststromen gemaakt kunnen worden die de bodembiologie ondersteunen en  zowel een gezonde opbrengst voor de agrariër als voor de bodem opleveren. Christiaan Kaper: “Het is succesvol als we samen met de deelnemers in kaart brengen wat nodig is voor een gezonde bodem; vanuit het perspectief van de bodem, de boer en de keten. Daarnaast is het succesvol als de inzichten uit deze haalbaarheidsstudie kunnen dienen als input voor het maken van producten vanuit reststromen. We communiceren hierover via tussentijdse rapportages aan de deelnemers, de stakeholders en op de Fascinating website.”

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Bodembiologie? Neem dan contact op met projectleider Christiaan Kapper via c.kapper@soilbase.nl of via +31 6 15964509.

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen