Samen renderend, regionaal en regeneratief boeren (3xR)

Het ontwikkelen van een renderend, regionaal samenwerkingsverband tussen akkerbouw en melkveehouderij dat leidt tot een regeneratief landbouwsysteem op basis van wetenschappelijk bepaalde criteria, dat is waar 3xR om draait. Dit moet zich vertalen in o.a. klimaat neutrale voedselproductie, zelfvoorzienendheid en verbetering van het verdienmodel voor agrarische ondernemers.

Linda Louwissen

Partners: Agrifirm en FrieslandCampina
Opgave: Duurzame productie van nutritionele gewassen
Wanneer: Juni 2022 t/m december 2025

Het project 3xR onderzoekt middels een pilot hoe een renderend, regionaal samenwerkingsverband tussen akkerbouw en melkveehouderij kan leiden tot een regeneratief landbouwsysteem op basis van wetenschappelijk bepaalde criteria. Vanuit deze criteria zijn er subdoelen opgesteld voor het project.

Doel: Verbetering van het verdienmodel
Dankzij samenwerkingen tussen de akkerbouw en melkveehouderij sector ambieert 3xR het verdienmodel van de ondernemer met 15% te verbeteren. Bijvoorbeeld door het wegnemen van rotatiebeperkingen middels een gezamenlijk gedragen bouwplan tussen meerdere akkerbouwers en melkveehouders, waarin meer voor elkaar wordt geproduceerd en effectiever gebruik wordt gemaakt van elkaars nevenstromen.

Doel: Klimaat neutrale voedselproductie
Regionaal en regeneratief boeren heeft tot doel om de emissies naar lucht, water en grond te reduceren door het toepassen van maatregelen waarbij de fosfaatuitstoot in evenwicht is met de aanvoer én ammoniakemissies tot het minimum worden beperkt. Daarnaast kan een ruimer bouwplan met stikstofvastlegging in de bodem leiden tot een hogere plantweerbaarheid wat leidt tot reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Doel: Zelfvoorzienendheid (>90%)
De samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij heeft tot doel dat de melkveehouder zelfvoorzienend wordt in ruw- en krachtvoer voor melkkoeien middels regionale productie en kan de akkerbouwer zelfvoorzienend worden in meststoffen door het toepassen van producten uit mestverwerking. Daarnaast kan het leiden tot een minimaal zelfvoorzienendheid van energie middels productie, gebruik van hernieuwbare energie op primaire bedrijven en zo mogelijk leveren van energieoverschotten.

Dit is natuurlijk nog allemaal theorie, en dat willen we juist in de praktijk gaan brengen met dit project.

Regeneratieve concepten

Op basis van regeneratieve concepten wordt beoogd om het huidige landbouwsysteem te transformeren naar een systeem dat op een positieve manier bijdraagt aan productie van voedsel en vezels met een positieve impact op de omgeving. Dit regeneratieve systeem zal meetbaar, schaalbaar en renderend moeten zijn voor agrarische ondernemers.

Bijdragen aan de ambities van Fascinating

Het project 3XR draagt bij aan de ambities om gezonde voeding te produceren in balans met de natuur en het ontwikkelen van een groen en circulair landbouwsysteem. Het project gaat daarbij impact hebben op drie belangrijke opgaves van Fascinating:

  1. Duurzame productie van nutritionele gewassen;
  2. Energie-efficiënte en duurzame verwerking;
  3. Benutting van reststromen.

Het toekomstige landbouwsysteem draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en het verdienmodel van ondernemers. Hierdoor haalt de hele productieketen de optimale economisch waarde uit de landbouw.

Ook gaat het regeneratieve systeem uit van nog vitalere Groningse bodems, waarin circulaire mineralen tot hun recht komen als waardevolle meststof in plaats van soms deel emitteren naar lucht, bodem of water. 3XR bouwt daarin voort op het project Bodembiologie waarin specifiek naar bodemoptimalisatiekansen en methoden wordt gekeken.

Planning pilot 3xR

In fase 1 en 2 (looptijd tot april 2023) worden de pilotcriteria opgeleverd, waaronder het effect op het verdienmodel en emissies, inclusief een dashboard. Er wordt in co-creatie met boeren een regionaal en regeneratief concept uitgedacht en er wordt per samenwerking van akkerbouwers en melkveehouders een gezamenlijk businessmodel opgeleverd. Als vervolg vindt in fase 3 de pilotimplementaties plaats en in fase 4 volgt de ontwikkeling van de blauwdruk voor opschaling.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project 3xR? Neem dan contact op met projectleider Linda Louwissen (l.louwissen@agrifirm.com).

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen